تبلیغات
قاره اسرار - عصام شرف نخست وزیر و 7 تن از وزراء و تمام استانداران مصری به محمد بدیع مرشد اخوان المسلمین مصر اقتدا کردند.
نیم نگاهی به قاره اسرار آمیز آفریقا